Ieper adviseert windmolens langs A19 als ongunstig

Ieper adviseert windmolens langs A19 als ongunstig


Naar aanleiding van de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van 2 windturbines door de firma Aspiravi langs de autosnelweg A19, dient de stad Ieper een advies te verstrekken aan de hogere overheid, in dit geval de provincie.

Er werden meerdere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer Aspiravi en ook de stedelijke milieudienst en de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) werden om advies gevraagd. Deskundigen werden geraadpleegd en het actiecomité ‘Frontwind St.-Jan’ kreeg uitgebreid de kans om haar grieven te uiten. Op datum van sluiting van het openbaar onderzoek, zijnde 22 oktober, werden 662 bezwaarschriften ontvangen. Deze werden door de stedelijke dienst Omgevingsvergunningen geanalyseerd en een weloverwogen advies werd overgemaakt aan het college, dat zich dit advies eigen maakt.

De stad is er net als haar adviesraden van overtuigd dat windenergie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de omslag van fossiele naar groene, duurzame energie. Ten bewijze hiervan verwijst men naar de bestaande 9 windmolens op het bedrijventerrein aan de Oostkaai. De 2 nieuwe windmolens kunnen samen de jaarlijkse energienood lenigen voor 10.000 gezinnen en vertegenwoordigen 16.000 ton CO2-reductie of 6,55 % van de Ieperse uitstoot op jaarbasis. De bundeling met lijninfrastructuren zoals autosnelweg en hoogspanningslijn ligt in de lijn van de wens die werd uitgedrukt bij de opmaak van het GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) en de impact van het geluid is aanvaardbaar daar het dicht gelegen is bij de autosnelweg.

Maar het is geen eenduidig positief verhaal. De impact van de slagschaduw van windmolens met een tiphoogte van 200 meter reikt ver en dergelijke molens – die op het vasteland vooralsnog hoogst ongebruikelijk zijn – zijn visueel erg dominant. De stad wil bovendien de komende decennia inzetten op de beleving van het authentieke landschap. Daarnaast vormen 2 turbines geen cluster en is de projectzone vermoedelijk niet energetisch geoptimaliseerd. Maar bovenal wenst de stad trouw te blijven aan de eigen principes die werden opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 4 november 2019, met name dat elk windmolenproject slechts kans heeft op slagen indien de initiatiefnemers voluit gaan voor burgerparticipatie om een stevig draagvlak te creëren, zo mogelijk gekoppeld aan een burgercoöperatie zodat omwonenden rechtstreeks kunnen participeren in hernieuwbare energie.

De 662 bezwaarschriften maken duidelijk dat de initiatiefnemers de scepsis van de buurtbewoners niet hebben kunnen wegnemen en het geforceerde, te korte traject is hiervan mogelijk de oorzaak. Het bestuur zal het project na uitgebreide afweging dan ook ongunstig adviseren bij de provincie.

Schepen Philip Bolle, bevoegd voor Omgevingsvergunningen verwoordt het als volgt: “Hoe je het ook draait of keert, in dit dossier lijkt kiezen altijd verliezen. Het is maar welke invalhoek je kiest: de ecologische, de economische, de landschappelijke of de opportunistische. De introductie van nieuwe technologieën gaat altijd gepaard met keuzes maken. Maar laat ons bovenal niet vergeten dat in dit verhaal de buurtbewoners een belangrijke stem hebben. Het was kiezen tussen ‘Ja, maar…’ en ‘Neen, want…’. Op dit ogenblijk zijn de voorwaarden voor een onvoorwaardelijk ‘Ja’ niet vervuld.”Meer nieuws uit de streek


In het kanaal Ieper-Komen te Ieper wordt …

Op 26 en 27 november gaan rioleringswerken …