Aanstelling aannemer voor uitvoering werken Godelievewijk

Aanstelling aannemer voor uitvoering werken Godelievewijk


Copyright foto: Stad Roeselare

In het kader van de herwaardering van de Godelievewijk, vinden er de komende jaren belangrijke riolerings- en wegeniswerken plaats, onder meer in de Gitsestraat en de Honzebroekstraat.

Het gunningsdossier om hiervoor een aannemer aan te stellen, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 november. Het dossier omvat de projecten riolering en wegenis van de Honzebroekstraat (en Lakenstraat), Gitsestraat (en Spoelstraat, Bobijnstraat, Vinkenstraat) en Gryspeerdts Hof. De ontwerpplannen en daarbij samenhangend ook de mobiliteitsingrepen werden gisteren toegelicht op de gemeenteraadscommissie Ruimte.

Rioleringswerken in het kader van wateroverlast

Veel inwoners uit de Godelievewijk kunnen zich de plotse, erg hevige regenval van eind mei 2016 nog perfect voor de geest halen. Ze stonden met de voeten in het water. Ons klimaat wordt steeds vaker gekenmerkt door extremere weersomstandigheden. Om de wateroverlast tegen te gaan, is het nodig om het regenwater op een efficiënte manier af te voeren en/of te bufferen.

Aanleg van gescheiden rioleringen

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel is één van de maatregelen die er mede voor zorgt dat we in de toekomst zo veel als mogelijk wateroverlast kunnen vermijden.

De opdracht van Aquafin binnen de Godelievewijk bestaat onder meer in het voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel in:

–             De Honzebroekstraat van Beekstraat tot aan gemeentegrens Hooglede
–             De Lakenstraat ter hoogte van huisnummers 1 – 15
–             De Gitsestraat tussen Bobijnstraat en Honzebroekstraat
–             De Gitsestraat tussen Oude Noordlaan en Noordlaan
–             De Bobijnstraat en Spoelstraat
–             Een deel van de Vinkenstraat (van Gitsestraat tot halverwege)

Timing van de werken

De rioleringswerken in de Honzebroekstraat zullen van start gaan vanaf mei 2021. De werken zullen in verschillende fases gebeuren, met telkens een omleidingsplan voor het doorgaand verkeer.

In 2021 gaat het om volgende stukken:

– mei 2021 tot en met juli 2021: van kruispunt met Gitsestraat tot kruispunt met Beekstraat
– augustus 2021 tot en met september 2021: van kruispunt met Beekstraat tot huisnummer 52
– oktober 2021 tot en met december 2021: van huisnummer 52 tot het kruispunt met Biezenstraat
De overige stukken in de Honzebroekstraat worden aangepakt in 2022 en 2023. In de Lakenstraat zal er gewerkt worden in mei en juni van 2022.

In de Gitsestraat zullen de riolerings- en wegeniswerken vermoedelijk halfweg 2022 starten.

Verkeersveilige heraanleg

Rioleringswerken houden altijd vrij ingrijpende ingrepen in. Het is dan ook een uitgelezen moment om ook de inrichting van de straten aan te pakken en af te stemmen op de behoeften van de wijk.

Uit de participatiemomenten van juli 2018 en september 2019 met de inwoners van de Godelievewijk, kwam duidelijk naar voren dat de aandacht voor de verkeersveiligheid binnen de wijk een heel belangrijk item is. Inwoners zijn bezorgd omwille van de toenemende verkeersdrukte en vragen maatregelen onder andere in de schoolomgevingen. De vraag naar een zone 30 kwam heel vaak terug en werd tijdens de contactdagen in september en oktober met inwoners van de Honzebroekstraat en Gitsestraat nogmaals onderstreept. De stad heeft dit in de plannen weten te vertalen. Ingrepen, zowel in de infrastructuur als op het vlak van snelheid, moeten de veiligheid verhogen en zorgen voor een kwaliteitsvolle buurt.

Invoering van zone 30

Het bijsturen van het snelheidsplan is een belangrijke actie. Er wordt gewerkt aan de systematische uitbreiding van zone 30 in Roeselare. Zone 30 zorgt er voor dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer lager ligt, er minder ongelukken gebeuren en de fietser ook een zichtbaar betere plaats krijgt in het verkeer. Woon je in een zone 30, dan ervaar je ongetwijfeld ook meer rust in de buurt, voel je je veiliger en is het aangenamer wonen.

Zowel in de Honzebroekstraat als in de Gitsestraat wordt er een zone 30 ingevoerd. Om deze maximaal toegelaten snelheid af te dwingen bij de chauffeurs, worden die straten heraangelegd.

De wegen worden smaller en er worden op verschillende plaatsen snelheidsremmers en asverschuivingen voorzien. Ook het doelgericht gebruik van bomen draagt er visueel toe bij om het gedrag van de weggebruikers te sturen.

Beperkt eenrichtingsverkeer

Door eenrichtingsverkeer in te voeren, antwoordt de stad op vragen van bewoners om de verkeersdrukte en -veiligheid in hun straat aan te pakken.

Gitsestraat
Op dit moment is de Gitsestraat nog een grijze betonnen vlakte waar snelheden vaak te hoog liggen en fietsers zich onveilig voelen. In bepaalde delen van de Gitsestraat wordt er beperkt éénrichtingsverkeer voorzien, nl. vanaf de parking t.h.v. de Godelievekerk tot aan het kruispunt met de Rolariusweg. Rijden zal er mogelijk zijn in de richting van de Rolariusweg.

Honzebroekstraat
Het deel tussen de Beekstraat en de Biezenstraat, waar de scholen Lenteland en De Bonte Specht zijn gelegen, wordt éénrichtingsverkeer in de rijrichting naar de Gitsestraat.

Meer ten noorden van de Honzebroekstraat komt er een onderbreking, die ervoor zorgt dat er geen sluipverkeer vanuit het Roobaertpark doorheen de Godelievewijk rijdt. Dit was een grote bezorgdheid voor de inwoners. Wie in de toekomst de nieuwe verkaveling Roobaertpark uitrijdt, zal met de wagen verplicht rechtsaf moeten draaien in de richting van de R32. Voor wie uit Varendijkhof komt, zal de afslagbeweging naar links zijn in de richting van de R32, waar het kruispunt in 2022 wordt heringericht met verkeerslichten.

Intensere buurtwerking

Door wegen her in te richten volgens het principe van zone 30 komt er ook meer openbare ruimte vrij, die kan ingezet worden als vrije ruimte, plaats voor meer groen en ontmoeting, Dit zorgt voor een leefbare en veilige omgeving en meer zuurstof in de wijk. De stad is er van overtuigd dat de zone 30 ook mee ervoor zorgt dat de buurtwerking wordt versterkt.

Velodroom #VANRSL

Met de campagne Velodroom #VANRSL wordt het fietsen gepromoot. Ook de aanpassing aan wegen zorgt er mee voor dat fietsers zich veiliger voelen en sneller geneigd zullen zijn om op de fiets te springen in plaats van achter het stuur plaats te nemen.

De stad neemt maatregelen en investeert, maar het is uiteindelijk aan de (weg)gebruikers om dit toe te passen en aandacht te hebben en te zorgen voor een verkeersveilige omgeving. Een warme oproep om toch ook samen onze verantwoordelijkheid te nemen en zo ons steentje hiertoe bij te dragen.

Alle informatie is steeds terug te vinden op www.godelieveleeft.be.Meer nieuws uit de streek


Sinds de invoering van de nultolerantie voor …