Gewijzigd arbeidsreglement en rechtspositieregeling goedgekeurd

Gewijzigd arbeidsreglement en rechtspositieregeling goedgekeurd


In de gemeenteraad van 12 november werd een vernieuwd arbeidsreglement en rechtspositieregeling voor de personeelsleden van gemeente en OCMW Ichtegem goedgekeurd. Er werden ook een aantal wijzigingen in het organogram van het lokaal bestuur doorgevoerd. “Bij de voorstelling van het gemeentelijk beleidsplan aan het begin van deze legislatuur gaven we aan dat we werk willen maken van een modern personeelsbeleid”, vertelt eerste schepen bevoegd voor personeel Lieven Cobbaert. “Tijdens de jongste gemeenteraad werden verschillende wijzigingen aan het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en het organogram goedgekeurd.”

De rechtspositieregeling omvat alle rechten en plichten van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn binnen het lokaal bestuur. Dat gaat van de verloning tot de wijze van evalueren van de personeelsleden. “Concreet hebben we nu enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de minder bekende feestdag ‘Koningsdag’ van 15 november naar 2 januari verplaatst. Voor veel burgers is 15 november een normale werkdag, dus het is goed dat onze diensten dan ook bereikbaar zijn. Daarnaast voorzien we een verlaging van de leeftijd van jobstudenten naar 16 jaar. Op die manier hopen we onder meer extra begeleiders te kunnen aantrekken voor onze speelpleinwerking, uiteraard steeds onder de vleugels van onze monitoren. Tot slot is er ook een toekenning van ecocheques aan onze personeelsleden, in uitvoering van het sociaal akkoord dat op Vlaams niveau werd bereikt.”

Verder keurde de gemeenteraad enkele aanpassingen in het organogram en de personeelsformatie goed. Een aantal nieuwe contractuele functies worden voorzien bij zowel gemeente als OCMW en er verdwijnen enkele bij het OCMW. Concreet komen er 3 extra functies bij: een halftijds administratief medewerker personeel, een voltijds projectleider/deskundige infrastructuur en een extra begeleider in de buitenschoolse kinderopvang.

“Budgettair brengen deze extra functies een meerkost voor het lokaal bestuur van ongeveer 113.000 euro mee. Aan de andere zijde laten we 7 functies binnen de poetsdienst aan huis met dienstencheques uitdoven. Dit is immers geen kerntaak van een lokaal bestuur en op die manier vormen we geen onnodige concurrentie met de private markt. Onze reguliere poetsdienst voor de sociale doelgroep blijft uiteraard wél behouden. Dit zorgt dan weer voor een minkost van ongeveer 150.000 euro. Een mooi evenwicht dus”, besluit CobbaertMeer nieuws uit de streek