Vergunning windturbines tussen Kortemark en Handzame opnieuw vernietigd

Vergunning windturbines tussen Kortemark en Handzame opnieuw vernietigd


Voor de tweede keer op rij vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van twee windturbines in de Krekebeekvallei, tussen Kortemark en Handzame.

In 2017 diende energieleverancier EDF Luminus een aanvraag in voor de bouw van twee windturbines in de omgeving van de Krekebekestraat, naast de Staatsbaan tussen de dorpskernen van Kortemark en Handzame. Heel wat inwoners dienden bezwaar in en het college van burgemeester en schepenen adviseerde de vergunning ongunstig. Het college erkent het belang van hernieuwbare energie, maar verzet zich tegen de onoordeelkundige inplanting van windturbines in het landschap.

De door EDF Luminus geplande windturbines zouden te zeer afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteiten van de Krekebeekvallei. Windturbines horen thuis in industriegebieden of langs autosnelwegen. Om die reden trok het college in het najaar van 2017 een eerste keer naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nadat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de vergunning had verleend.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde toen ook effectief de vergunning, onder meer omdat het Vlaamse Gewest, dat de vergunning verleende, te weinig aandacht had besteed aan de landschappelijke kenmerken van de Krekebeekvallei en het beleid van de gemeente om het groene karakter van die vallei te versterken. Na de vernietiging diende het Vlaamse Gewest een nieuwe beslissing te nemen. Ook die nieuwe vergunning is nu door de Raad vernietigd, met arrest van 22 oktober 2020.

Volgens de Raad kan het Vlaamse Gewest niet oordelen dat de geplande windturbines geen afbreuk zouden doen aan het karakter van open ruimte van de Krekebeekvallei. Daarnaast stelt de Raad ook vast dat het Vlaamse Gewest een door Vlaanderen zelf uitgevaardigde omzendbrief rond de inplanting van windturbines niet correct toepast. Zo werd er vergunning aangevraagd en verleend voor twee windturbines, terwijl Vlaanderen steeds een cluster van drié windturbines vooropstelt. De argumentatie, dat men langs de Krekebeekvallei met twee grote windturbines meer energie zou kunnen opwekken dan met drie kleinere windturbines, overtuigt niet om van de omzendbrief af te wijken, aldus de Raad.

In diezelfde omzendbrief wordt bovendien vooropgesteld dat windturbines bij voorkeur worden gebundeld met “markant in het landschap voorkomende (lijn)infrastructuren”, zoals havengebieden of autosnelwegen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen treedt in het tweede vernietigingsarrest het standpunt van de gemeente bij dat de Staatsbaan, de spoorlijn en het bedrijfsgebouw van Dujardin geen dermate markante infrastructuren zijn, dat ze de bouw van windturbines in de open ruimte tussen de kernen van Kortemark en Handzame rechtvaardigen. De windmolens volgen ook helemaal niet de lijn van het spoor of van de Staatsbaan.

Het Vlaamse Gewest moet nu opnieuw een beslissing nemen over de aanvraag van EDF Luminus. De gemeente hoopt dat het Vlaamse Gewest zich definitief neerlegt bij de arresten en op zoek gaat naar locaties die beter geschikt zijn voor de bouw van windmolens.Meer nieuws uit de streek


Door de coronamaatregelen blijft de horeca dit …